Wstęp

1. Użytkownik strony webers.pl, której właścicielem jest firma BSC, ul. Sochaczewska 57, 05-850 Macierzysz, NIP 118-185-56-09, REGON: 145557776 zobowiązuje się do:

  • przestrzegania postanowieć regulaminu.
  • podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • umieszczania na stronie treści zgodnych z obowiązującym prawem.
  • poszanowania innych użytkowników strony, ich dóbr oraz praw autorskich właścieli.
  • wszelkie uwagi można zgłaszać drogą poczty tradycyjnej lub na skrzynke e-mail: info@webers.pl

2. Użytkownik w trakcie procesu logowania, dodawania lub kupowania produktów zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

3. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że użytkownik dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec webers.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

4. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

5. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przesłane pocztą elektroniczną, zawierający elementy umowy wybrane przez klienta lub związane z daną usługą webers.pl, a w szczególności wskazanie wybranej usługi webers.pl, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej.

6. Użytkownik strony webers.pl zapewnia, że korzystanie przez niego z webers.pl lub produktów stron trzecich, a także treść materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec webers.pl w związku z powyższymi naruszeniami, użytkownik jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez webers.pl szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu webers.pl.

7. Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach korzystania z usług lub produktów stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania usług webers.pl lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.

8. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług webers.pl klient może złożyć reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

10. Webers.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Użytkownik strony webers.pl ma prawo do ostępienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu/usługi bez podania przyczyn.

Opłaty

1. Ceny produktów podanych na stronie są cenami brutto lub netto w zależności od statusu podmiotu sprzedającego.

2. Przed zakupem należy wystosować zapytanie cenowe o dany produkt.

3. Dodawanie produktów na stronie przez użytkowników odbywa się bezpłatnie do odwołania.

4. Przy sprzedaży danego produktu strona webers.pl pobiera 5% prowizji (ceny netto) od właściciela, który zamieścił dany produkt na stronie.

5. Wszelkie usługi komplementarne wyceniane są indywidualnie.

6. Pakiet business zawiera abonament płatny 99zł miesięcznie brutto. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymaniu faktury pro forma na początku każdego miesiąca. Pakiet business obowiązuje przez 12 miesięcy kalendarzowych.

7. Webers.pl wystawia fakturę VAT za daną usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia usługi. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących webers.pl, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi.

9. Realizacją płatności online zajmuje się platforma payu. Płatności można dokonywać za pomocą konta bankowego online lub kartą płatniczą.

10. Określone formy płatności mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, które przekazują wpłacone przez użytkowników środki na konto właściciela serwisu zgodnie z odrębnymi umowami.

11. Dostawa/transfer produktów/usług odbywa sie bezpłatnie.

Zasady dodawania i sprzedawania produktów

1. Użytkownik zobowiązany jest do dodawania wyłącznie produktów, których jest prawnym właścicielem

2. Wystawienie oferty sprzedaży z ceną “Kup teraz” oznacza prawnie wiążącą zgodę na sprzedaż produktu po wskazanej cenie.

3. Użytkownik wystawiający ofertę sprzedaży na stronie webers.pl zgadza się na przeniesienie praw na właściciela serwisu w przypadku jej pomyślnej sprzedaży (tzn. dokonania zapłaty przez nabywcę), celem przekazania jej nabywcy.

4. W przypadku sprzedaży produktu niezarejestrowanego w serwisie webers.pl bądź też domeny, której transfer nie może odbyć się automatycznie, termin na przeniesienie praw własności wynosi 14 dni.

5. W przypadku zgłoszenia przez kupującego problemów z transferem, transakcja zostanie sprawdzona przez arbitra serwisu webers.pl. Decyzje arbitra co do zawarcia bądź nie zawarcia transakcji są ostateczne. Arbiter ma prawo nałożyć opłatę karną na stronę niewywiązującą się z umowy nabycia danego produktu.

6. Wszystkie oferty sprzedaży oraz kupna w serwisie są prawnie wiążące.

7. Właściciel serwisu webers.pl zastrzega sobie prawo zmiany kategorii, w której wystawiona została oferta sprzedaży, w przypadku gdy wybrane przez sprzedającego kategorie nie odpowiadają charakterowi produktu. Decyzja odnośnie takiej zmiany jest podejmowana przez właściciela serwisu i nie podlega reklamacji.

8. Użytkownik webers.pl akceptuje opłaty i prowizje opisane w regulaminie.

9. Użytkownicy dokonujący sprzedaży produktów w serwisie wyrażają zgodę na wystawianie w ich imieniu faktur dokumentujących sprzedaż usług właścicielowi serwisu.

10. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania oferty kupna-sprzedaży, lub anulowania zamówienia rejestracji, transferu, kupna bądź sprzedaży w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających rejestrację, transfer przechwycenie bądź przeniesienie własności produktu.

Pozostałe punkty regulaminu

1. Właściciel webers.pl może podjąć działania zmierzające do ustalenia wiarygodności użytkowników, w tym, weryfikacji danych osobowych podawanych przez użytkowników i innych parametrów mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg transakcji.

2. Właściciel strony webers.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, usunięcia lub dodania niektórych punktów regulaminów w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest webers.pl. Webers..pl na podstawie zgody użytkownika przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usługi webers.pl oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usługi webers.pl, jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji klienta.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.) oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.).

5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem RP.