1. Właściciel strony webers.pl przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia przetwarzania płatności od użytkowników, generowania faktur za usługi oraz dodawania produktów na sprzedaż i realizacji innych usług oferowanych w serwisie.

3. Użytkownicy strony webers.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, oraz otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji związanych z bieżącym korzystaniem z serwisu oraz informacji o produktach i usługach związanych z działalnością portalu.

4. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne lub prawomocne orzeczenie sądu.

5. Dano osobowe użytkowników zostaną usunięte z bazy danych na wniosek zainteresowanego.